Belastingplan 2016

De fiscaliteit is een dynamische tak van sport. Elk jaar wordt er op de derde dinsdag van september een belastingplan gepresenteerd met voorstellen voor het aankomend jaar. In verband met de borrellezing aanstaande woensdag, 30 september 2015, zullen hier een aantal punten worden samengevat die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Deze punten zijn uiteengezet met dank aan een aantal filmpjes van Taxvisions van Wolters Kluwer. De filmpjes zijn hier te vinden.

 

1. Implementatie wijzigingen EU Moeder-Dochterrichtlijn.
Dit betreft een wijziging van de deelnemingsvrijstelling met betrekking tot hybride leningen als gevolg van kwalificatieverschillen en daarnaast ook de invoering van een algemeen anti-misbruik maatregel (GAAR).
In het kort kan de situatie als volgt worden geschetst:
Er is een Nederlandse moeder die een hybride lening verstrekt aan haar buitenlandse dochter. De buitenlandse dochter ziet de hybride lening als vreemd vermogen wat tot gevolg heeft dat de rente aftrekbaar is. Nederland ziet deze lening als een kapitaalstorting, aldus eigen vermogen. Dit resulteert in een renteopbrengst die is vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling. Hierdoor ontstaat een zogenoemde ‘double dip’.
Kort gezegd is er vanaf 1 januari 2016 geen vrijstelling meer voor rente inkomsten indien buitenlandse rente aftrekbaar is. Deze wijziging geldt nominaal en is dus niet alleen voor EU-situaties. Ook heeft dit niet alleen betrekking op moeder-dochter situaties, maar ook voor andere groepsleningen. Tevens moeten alle lidstaten een GAAR invoeren. Deze GAAR heeft betrekking op het weigeren van de voordelen van de Moeder-Dochterrichtlijn indien sprake is van een kunstmatige constructie. Tot slot worden er strengere substance vereisten voor een tussenhoudstervennootschap ingevoerd.

 

2. Ingrijpende wijziging BOX 3 heffing
De wijziging heeft betrekking op een aanpassing van het forfaitaire rendement in box 3 welke van kracht gaat vanaf 1 januari 2017. ‘Kleine spaarders’ gaan erop vooruit en vermogens boven één  miljoen leveren behoorlijk in. Tegenwoordig wordt een vast rendement van 4% aangehouden tegen een tarief van 30%. Vanaf 1 januari 2017 zal dit forfaitaire rendement worden berekend aan de hand van oplopende percentages.
Bij een box III vermogen tussen de €25.000 en €100.000 wordt het percentage 2,9%.
Bij een box III vermogen tussen de €100.000 en €1.000.000 is het percentage 4,7%.
Bij een box III vermogen meer dan €1.000.000 is het percentage 5,5%.
Het tarief van 30% wordt wel aangehouden.

 

3. Verruiming schenkingsvrijstelling voor de Eigen Woning
In de successiewet is opgenomen dat indien ouders aan hun kinderen schenken zij een eenmalige vrijstelling genieten van €52.752. De schenking moet betrekking hebben op de verwerving van een woning, de afkoop van rechten op de woning, de verbouwing van de woning of de aflossing van de Eigen Woning Schuld. Er is voorgesteld dat vanaf 1 januari 2017 een verruiming zal plaatsvinden van €52.752 naar €100.000. Iedereen tussen de 18 en de 40 jaar kan gebruik maken van deze vrijstelling.

 

4. Emigratielek AB-houders gedicht
Wanneer een AB houder emigreert naar het buitenland wordt verondersteld dat hij de aandelen heeft vervreemd alvorens naar het buitenland te zijn vertrokken. Hierop wordt een conserverende aanslag gelegd. De inspecteur vordert alleen de aanslag in als belastingplichtige binnen 10 jaar de aandelen daadwerkelijk vervreemd of tenminste 90% van de reserves als dividend uitkeert. Na 10 jaar wordt deze conserverende aanslag kwijtgescholden. In de praktijk wordt hier slim op ingespeeld door de volgende situatie te bewerkstelligen: De AB-houder emigreert naar een land waar de dividendbelasting nagenoeg nihil is. Hij keert dan 89% van de reserves als dividend uit, waardoor de conserverende aanslag nog niet kan worden geïnd. Daarnaast speelt hij in op de 10 jaars termijn door het resterende deel van het dividend pas na 10 jaar uit te keren. Tijdens de 10 jaar wordt de BV geacht fictief  in Nederland te zijn gevestigd. Na deze 10-jaars termijn vervalt de fictieve vestiging en wordt de BV geacht in het buitenland te zijn gevestigd.
Voor dit emigratielek zijn de volgende maatregelen voorgesteld: De 10-jaars termijn verdwijnt en de conserverende aanslag kan onbeperkt in de tijd worden geïnd. De BV blijft fictief in Nederland gevestigd totdat de conserverende aanslag volledig is afgeboekt. Bij dividenduitkering of vervreemding wordt de aanslag geïnd, zo nodig naar ratio.

 

5. Inperking disculpatiemogelijkheid bij handel in BV’s met fiscale claims.
Dit voorstel heeft betrekking op de in art. 40 IW 1990 opgenomen disculpatiemogelijkheid van een aandeelhouder met ten minste 33,33% van de aandelen in een beleggingsvennootschap. Het gaat om de situatie waarin de aandeelhouder deze aandelen vervreemdt onder voorwaarde dat degene die de aandelen koopt aansprakelijk is voor de vennootschapsbelasting over de stille en fiscale reserves van de BV. De aandeelhouder is niet aansprakelijk indien een mate van zekerheid is gesteld en hij in lijn hiermee bewijst dat het niet aan hem is te wijten dat het vermogen van de BV ontoereikend is voor het voldoen van de vennootschapsbelasting.
Het kabinet stelt nu voor dat de disculpatiemogelijkheid voor de aandeelhouder niet meer bestaat in geval van aansprakelijkheid voor vennootschapsbelasting die is verschuldigd ten aanzien van de herinvesteringsreserve of de (stille) reserve, die samenhangt met activa die binnen zes maanden na de aandelenoverdracht wordt vervreemd.

 

6. Kapitaalverzekering Eigen woning 
In het verleden zijn veel kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW) afgesloten omdat deze fiscaal aantrekkelijk zijn. De uitkering van zo’n KEW is nagenoeg onbelast. Uitkeringen zijn tot een bepaald bedrag vrijgesteld indien het contract aan bepaalde voorwaarden voldoet. Daarnaast genieten partners ook nog een dubbele vrijstelling. In de praktijk blijkt dat het contract niet altijd op de juiste manier wordt vormgegeven indien een KEW is aangegaan bij bijvoorbeeld de eigen BV of ouders. Hierdoor missen belastingplichtigen bijvoorbeeld de dubbele vrijstelling bij uitkering.
Vanaf 1 januari 2016 kunnen partners bij het indienen van hun aangifte gezamenlijk verzoek doen tot evenredige verdeling van de vrijstelling aan iedere partner. Zo is het mogelijk een dubbele benutting van de vrijstelling toe te passen.

 

Heb je vragen over de nieuwe wetswijzigingen? Aanstaande woensdag (30 september) om 15:00 uur verzorgt prof. dr. L.G.M. (Leo) Stevens in zaal C1-6 een borrellezing over Prinsjesdag. Mis deze unieke kans niet!
No Comments Yet

Comments are closed