De Stelling: Innovatie stimuleren door belastingen?

Innovatie is niet alleen erg belangrijk voor bedrijven, maar kan ook positief uitpakken voor de maatschappij. Door innovatie kunnen bedrijven beter, sneller en goedkoper produceren, wat uiteraard ook voordelig uitpakt voor de consument. De Nederlandse overheid probeert dit onder andere fiscaal te stimuleren door middel van de innovatiebox in de vennootschapsbelasting en een fiscale faciliteit in de WSBO-regeling. Indien voldaan aan bepaalde voorwaarden geldt een vpb-tarief van 5% over de zogenaamde innovatiewinst in plaats van het standaard vpb-tarief van 20% of 25%. Daarnaast zorgt de WSBO-regeling ervoor dat bij R&D-projecten de ondernemer, inhoudingsplichtige, minder loonheffing hoeft af te dragen en zelfstandigen meer aftrek krijgen.

Deze initiatieven van de overheid hebben een goede achterliggende gedachte, maar is dit wel de meest effectieve manier om bedrijven te stimuleren? Vijf CT’ers hebben hun visie hierop naar voren gebracht.

 

De stelling: “Ik denk dat belastingen een effectief middel zijn om innovatie te stimuleren.”

 
 

Janine van Poppel, bachelor 3 Fiscaal recht

Ik ben het wel eens met de stelling. Ik denk dat belastingvoordeel het een stuk aantrekkelijker kan maken voor bedrijven om te gaan innoveren. Meer bedrijven zullen bereid zijn om zelf onderzoek te doen of maatregelen door te voeren als dat fiscaal voordeliger is. Bedrijven kunnen ook niet op topniveau blijven concurreren als ze zelf geen onderzoek (blijven) doen. Op deze manier stimuleert de overheid effectief deze bedrijven. Ik denk dat fiscale maatregelen beter werken dan subsidies, omdat daar toch makkelijker mee gefraudeerd kan worden.

 

Mohit Singh, bachelor 2 Fiscale economie

“Innovation distinguishes between a leader and a follower”. Hoewel Nederland een klein land is dat op de wereldkaart nauwelijks zichtbaar is, moeten we niet vergeten dat veel hedendaagse gewoontes en producten hun wortels in Nederland kennen. Zo was de VOC ‘s werelds eerste Limited liability multinationale coöperatie. Ook de grondslagen van de hedendaagse effectenbeurs en een nationale centrale bank zijn Nederlandse uitvindingen. Verder zijn ook de microscoop en de gloeilampen niet te missen. Enkele recentere uitvindingen zijn Bluetooth en Wi-fi. De hamvraag is uiteraard welke rol belastingen hebben gespeeld en kunnen spelen bij innovatie en uitvindingen. Met een heffing van 5% over de winst behaald  uit de innovatiebox, is dit uiteraard minder dan de VPB- en inkomstenbelasting van respectievelijk 25 en 52% (hoogste tarief). De innovatiebox heeft dus een stimulerend karakter. Voor een klein land als Nederland is dit ook nodig om goed met het buitenland te kunnen concurreren. Daarbij moet je niet vergeten dat Nederland een erg belangrijke keniniseconomie is, al was het maar vanwege de enkele bovengenoemde “bekende” uitvindingen. Bedrijven moeten dus blijven innoveren en veranderen. “Without change there is no innovation, creativity, or incentive for improvement. Those who initiate change will have a better opportunity to manage the change that is inevitable.” En de gemiddelde burger zoals jij en ik? Die kunnen best wat meer belasting betalen om de innovatiebox te kunnen financieren. “The only thing that hurts more than paying more income tax is not having to pay an income tax at all.”

 

Pieter van Zanten, bachelor 3 Fiscaal recht

In de eerste instantie zou je denken dat belastingen inderdaad een effectief middel zijn om innovatie te stimuleren. Immers, de overheid gebruikt vaker belastingvoordelen zoals vrijstellingen om bepaalde doelen te realiseren. Het is echter maar de vraag of dit voor innovatie ook zo is. Ik denk dat bedrijven voornamelijk tijd en geld in innovatie steken als dit zich later terugbetaald in meer winst, een hogere omzet, of fors lagere kosten. Zij zullen zich daarbij hoogstwaarschijnlijk minder laten leiden door de belastingvoordelen die Nederland op dit moment biedt.

Silicon Valley, de ‘place to be’ wat innovatie betreft, is zover gekomen door gerichte subsidies van de Amerikaanse overheid. Ook werden er, zeker in het begin, samenwerkingen opgezet tussen kleine start-ups, overheidsinstanties en de Stanford universiteit. Deze maatregelen hebben uiteindelijk geleid tot een plek waar innovatie als belangrijkste wordt gezien. In Nederland is het wellicht ook mogelijk om eenzelfde regio te creëren door als overheid gericht te investeren in innovatie door samenwerkingsverbanden op te zetten tussen bedrijven en de technische universiteiten die Nederland huisvest.

 

Jan Mark Voortman, bachelor 2 Fiscale economie

De bedoeling van de innovatiebox is om de innovatie en onderzoeks- en ontwikkelingswerk in Nederland te stimuleren. Dit is een goede gedachte, maar is de innovatiebox wel effectief middel om innovatie te stimuleren? Er kleven namelijk een aantal nadelen aan deze subsidie. Ten eerste maakt deze fiscale faciliteit het mogelijk om de winst die voortvloeit uit door innovaties die door buitenlandse dochterbedrijven van Nederlandse concerns zijn ontwikkeld ook in aanmerking doet komen voor het verlaagde belastingtarief van 5%. Men zou dus kunnen zeggen dat de innovatiebox zodoende research en development in het buitenland in plaats van het eigen land stimuleert. Ten tweede is dat vooral grote bedrijven profiteren van de innovatiebox. Zo ging in 2012 60% van deze subsidie naar bedrijven met meer dan 250 werknemers. Innovatieve start-ups hebben in het begin vaak een lage winst of maken zelfs verlies. Zij hebben weinig voordeel van de lagere belasting op de winst. De innovatiebox leidt tot hogere winsten bij innovatieve bedrijven, maar de subsidie verlaagt de loonkosten niet. Ik denk dat de bedrijven in Nederland zodoende onvoldoende gestimuleerd worden om met Nederlands personeel aan onderzoek en ontwikkeling te doen.

Het geld dat in de innovatiebox verdwijnt zou beter kunnen worden besteed aan het verlagen van de loonkosten van innovatieve bedrijven. Een effectieve regeling hiervoor is de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk. Met deze regeling besparen innovatieve bedrijven op hun loonkosten, wat weer resulteert in een hogere winst. De regeling stimuleert daadwerkelijk innovatie en schept werkgelegenheid in Nederland.

 

Marc Platen, bachelor 3 Fiscaal recht

Persoonlijk denk ik dat het fiscaal stimuleren van innovatie een keuze is die positief kan uitpakken. Door deze fiscale mogelijkheden beschikbaar te maken, wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om te investeren in zaken, zoals R&D. Hier kunnen veel mooie nieuwe producten uit voortkomen die op termijn positief zullen zijn, zowel voor bedrijven als voor de maatschappij in het geheel. De mogelijkheden die er nu zijn worden vooral gebruikt door grote ondernemingen. De wetgever zou echter ook kunnen kijken naar andere mogelijkheden om innovatie te stimuleren, om zo ook startups en het MKB extra te motiveren om te innoveren. Hierbij rijst bij mij dan ook de vraag of het wenselijk is dat de overheid fiscale mogelijkheden gebruikt om innovatie te sturen naar haar eigen inzicht, politieke beslissingen zijn immers gekleurd in een bepaalde mate, of dat het wenselijk is dat de overheid zorgt voor lagere loonkosten voor ondernemers, waardoor zij naar eigen inzicht kunnen innoveren. Persoonlijk lijkt mij dit laatste de beste optie.

 

 
Door: Caja Huisman en Jacqueline van der Hoek

No Comments Yet

Comments are closed