Stelling: ‘Een uniform btw-tarief in Europa is een goed idee!’

Op dit moment bestaan er nog grote verschillen in btw-tarief tussen de Europese landen. De Europese Commissie, die zich met de directe belastingen bezighoudt, probeert al langere tijd een stempel te drukken op het internationale fiscale recht. De Europese Unie heeft in het beginsel als doel om een eenheid te vormen via een gestandaardiseerd rechtssysteem. De Stelling heeft deze keer dan ook betrekking op de invoer van een uniform btw-tarief binnen de Europese Unie. Aan (jonge) fiscalisten is gevraagd om hun mening met ons te delen.

De Stelling: ‘Het invoeren van een uniform btw-tarief in Europa is een goed idee.’

 

Lars van der Hoorn, tweedejaarsstudent Fiscale Economie

Met deze stelling ben ik het eens. Europa zou steeds meer een blok moeten gaan vormen waarin dezelfde regels en wetten gelden om te concurreren met het buitenland. Landen moeten namelijk meer autonomie opgeven om Europa tot een groter succes te maken. Dit is nu onmogelijk, want een land zal niet meer bevoegdheden willen afgeven aan Brussel in deze tijden. Als de tijden echter weer beter zijn, zullen landen bereid zijn om meer bevoegdheden aan Brussel af te staan. Dit btw-tarief is een goed begin, maar is lang niet genoeg om van Europa één groot geheel te vormen. Daarnaast worden de problemen opgelost met onder andere webwinkels zoals Amazon, dat in Luxemburg is gevestigd met een lager btw-tarief.  Desondanks zou dit niet de hoofdreden moeten zijn, omdat bedrijven altijd regels zullen vinden om weer onder de wetgeving uit te komen, zoals ook werd benadrukt in de Tax Free Tour. Dit probleem is ook zichtbaar in de vergelijking van US GAAP met IFRS. In US GAAP komen iedere keer weer nieuwe regeltjes bij die weer worden omzeild door bedrijven, met als gevolg dat er weer nieuwe regels ingevoerd moeten worden. Het blijft een puzzel!

 

Rick van Dekken, tweedejaarsstudent Fiscale EconomieRick van Dekken

Naar mijn mening is het geen goed idee om een uniform btw-tarief in te voeren in Europa en wel vanwege de volgende redenen. Allereerst is er veel verschil tussen de landen in onder ander cultuur, maar ook koopkracht. Kijk bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, daar is te zien dat door het gehele land verschillende btw-tarieven worden gehanteerd. Wanneer in zo’n groot land, waar de cultuurverschillen nog kleiner zijn dan binnen Europa, het al niet mogelijk is een uniform btw-tarief te hanteren, dan is het binnen Europa ook niet mogelijk om dit goed uit te voeren. Daarnaast verliest een land een deel van zijn beleid. Momenteel is Nederland heel erg bezig met de lastenverlaging op arbeid, maar deze vermindering van de belastingopbrengst op arbeid moet gepaard gaan met een stijging van de belastingopbrengst elders, immers geld komt niet uit de lucht vallen. Eén van de mogelijkheden waar deze extra belastingopbrengst vandaan kan komen is, hoe krom het ook is om de belasting op arbeid te verlagen om onder andere de koopkracht te verbeteren, door het btw-tarief te verhogen. Als tegenargument wordt vaak gebruikt dat mensen dan over de grens hun goederen gaan consumeren. Echter is dit alleen het geval voor de mensen die ook dicht bij de landsgrens wonen, het is immers totaal irrationeel als je honderd kilometer extra gaat rijden om over de grens goedkoper te kunnen tanken. Daarnaast mag je ook verwachten dat de beleidsbepalers wel zo slim zijn dat ze deze reactie verwachten en dus meenemen in de beslissing om het btw-tarief al dan niet te verhogen. Tot slot zijn we in Europa nog net capabel genoeg om een gezamenlijke munt te hanteren, al gaat dit met vallen en opstaan. Als dit al lastig gaat, waarom zullen we dan als Europa nog meer dingen, die mede afhankelijk zijn van de economie van verschillende landen, uniform maken?

 

Nanette Burger, derdejaarsstudente Fiscale Economie en Bedrijfseconomie

Het invoeren van een uniform btw-tarief is de afgelopen jaren een zeer besproken onderwerp geweest. Ik ben van mening dat het invoeren van dit uniforme btw-tarief een goed idee is. Een belangrijk argument hiervoor is het voorkomen van onduidelijkheden. Tot op de dag van vandaag moet de heffing van de Nederlandse omzetbelasting zich houden aan de regels die gesteld zijn in de btw-richtlijn. Elk lidstaat moet deze richtlijn verwerken in de nationale wet, maar mag, tot op zekere hoogte, hier een eigen interpretatie aan geven. Dit leidt er echter toe dat het HvJ zeer regelmatig de richtlijn moet uitleggen en de interpretatie van zo’n lidstaat soms wordt afgekeurd. Voor burgers en bedrijven kan dit veel verwarring opleveren. Iets wat zij eerst wel mochten, mag later niet meer. Naar mijn mening is dat een inbreuk op de rechtszekerheid. Ik vind dat er daarom meer duidelijkheid moet komen binnen Europa, bijvoorbeeld door een uniform btw-tarief, zodat burgers en bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Naast deze onzekerheid vind ik het van belang om te vermelden dat in het huidige stelsel relatief veel mogelijkheden zijn tot belastingfraude. Dit gebeurt voornamelijk met goederen of diensten die binnen de Europese Unie vervoerd worden. Door als lidstaten rond de tafel te gaan zitten, met de wil er samen iets van te maken, denk ik dat we met elkaar een veel mooier, sterker en duidelijker Europa kunnen bereiken.

No Comments Yet

Comments are closed