Het fiscale nieuws van februari 2018

Wet terugvordering staatssteun
Op 1 februari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet terugvordering staatssteun aangenomen. Het voorstel voorziet in nationaalrechtelijke grondslagen voor de terugvordering van onrechtmatig verstrekte staatssteun. Met behulp van de bestaande navorderings- en naheffingsinstrumenten uit de AWR wordt het nu ook mogelijk om onrechtmatig verstrekte staatssteun terug te vorderen op verzoek van de Europese Commissie.

Verlenging opschorting handhaving Wet DBA
Na afschaffing van de VAR (Verklaring Arbeidsrelaties) is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd. Het doel van de nieuwe wet is het aanpakken van ‘schijnzelfstandigen’. Hiermee worden zelfstandigen zonder personeel bedoeld, die in de praktijk in loondienst zijn en onterecht zelfstandigenaftrek genieten. Door de Wet DBA wordt de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor een juiste weergave en uitvoering van de arbeidsrelatie. In de praktijk blijkt de Wet DBA echter een probleemkindje te zijn. Er heerst onduidelijkheid rondom de nieuwe wet. De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is derhalve verlengd tot 1 januari 2020. Tot die tijd zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen ontvangen indien er achteraf toch een dienstbetrekking wordt geconstateerd. De Belastingdienst heeft aangegeven per 1 juli 2018 de Wet DBA wel te handhaven indien sprake is van ‘kwaadwillenden‘. Wel moet de Belastingdienst kunnen bewijzen dat er sprake is van opzet en schijnzelfstandigheid.

Nederlandse Wet VPB in strijd met anti-discriminatiebepalingen VWEU
De Hoge Raad stelde op 8 juli 2016 prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie (HvJ). Aanleiding hiervoor waren de door het HvJ gewezen arresten X-Holding en Groupe Steria, waarin de per-elementbenadering werd gehanteerd. De per-elementbenadering houdt in dat alle afzonderlijke voordelen die de fiscale eenheid biedt, getoetst moeten worden aan EU-vrijheden. Strijdigheid met deze vrijheden wordt geacht aanwezig te zijn indien voordelen van de fiscale eenheid niet ook worden geboden aan internationale concerns die zich in overigens gelijkwaardige omstandigheden bevinden als binnenlandse concerns.
De prejudiciële vragen betroffen de mogelijkheid tot renteaftrek in verband met een artikel 10a-lening en de mogelijkheid valutaverliezen af te trekken. In beide situaties is aftrek alleen mogelijk binnen een fiscale eenheid, omdat interne transacties buiten de fiscale eenheid niet zichtbaar zijn. Het HvJ oordeelde dat de anti-discriminatiebepalingen van artikel 49 en 54 VWEU in de weg staan aan een nationale regeling waarbij aftrek van rente op een geldlening tussen verbonden lichamen niet is toegestaan wanneer moeder- en dochtervennootschap niet in dezelfde lidstaat zijn gevestigd, terwijl aftrek wel wordt toegestaan indien zowel de moeder- als de dochtervennootschap in dezelfde lidstaat zijn gevestigd.
Wat betreft de aftrek van valutaresultaten is geen sprake van strijd met anti-discriminatieverboden van het VWEU.
Ten gevolge van de uitspraak van het HvJ treden aangekondigde spoedmaatregelen met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11:00 uur in werking en zullen als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Dit houdt in dat de volgende artikelen toegepast dienen te worden alsof er geen fiscale eenheid is: artikel 10a, artikel 13 lid 9 tot en met 15, en lid 17, artikel 13l en artikel 20a Wet VPB en artikel 11 wet Dividendbelasting.

Nieuwe afspraken over pensioenen tussen Nederland en België
In beginsel geeft Nederland een vrijstelling voor de loonbelasting van Nederlandse pensioenuitkeringen naar Belgische inwoners. De Belgische rechter heeft echter besloten dat uit Nederland afkomstige pensioenen naar Belgisch recht niet volledig in de Belgische belastingheffing betrokken kunnen worden. Hierdoor was het voor de Belastingdienst onduidelijk of België de uit Nederland afkomstige pensioenen wel voldoende belast. Als gevolg hiervan heeft Nederland de vrijstellingen ingetrokken en is er overleg met België gepleegd. Er is afgesproken dat Nederland niet zal heffen indien België over het pensioen feitelijk voldoende belast. Om dit te kunnen controleren, zijn er afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie. Met deze nieuwe afspraken wordt zowel dubbele heffing als dubbele non-heffing voorkomen.

Bronnen:

https://www.nlfiscaal.nl/nlf/nlf2.nsf/qr?readform&nlf=4739B21190D32DC8C125822A00583C29

https://pro-act.nl/wet-dba-uitleg/https://www.nlfiscaal.nl/nlf/nlf2.nsf/qr?readform&nlf=EB199468BB668704C125822D007521C9

https://www.nlfiscaal.nl/nlf/nlf2.nsf/qr?readform&nlf=DC33CB118CB47C09C125823C003DDF92https://www.nlfiscaal.nl/nlf/nlf2.nsf/qr?readform&nlf=C1DBEEE861613153C125823C0046D3C0

https://www.nlfiscaal.nl/nlf/nlf2.nsf/qr?readform&nlf=36B862F7A571C5E5C125822F0067C1EEhttps://www.nlfiscaal.nl/nlf/nlf2.nsf/qr?readform&nlf=8441CA09345C6946C125823E0049B515

No Comments Yet

Comments are closed