Het fiscale nieuws van november 2016

Ook november was op fiscaal gebied een drukke maand. Uiteraard begrijpen wij maar al te goed dat je als drukke student niet alles bij kunt houden. Gelukkig heeft de Aanslagcommissie weer een overzicht van het belangrijkste fiscale nieuws in de maand november!

Zwarte lijst belastingparadijzen

Op 8 november 2016 zijn de EU-ministers van Financiën in overeenstemming gekomen met de criteria die een land als belastingparadijs aanmerken. Landen die aangemerkt worden als belastingparadijs zullen op een zwarte lijst geplaatst worden. Deze zwarte lijst moet helpen in de strijd tegen belastingontwijking over de hele wereld. Landen die niet meewerken aan de maatregelen tegen belastingontwijking en niet transparant zijn, komen – zonder te voldoen aan de criteria – in ieder geval op de zwarte lijst.

Er bestaat alleen nog geen duidelijkheid over de vraag of landen met een winstbelasting van 0% ook automatisch op de zwarte lijst moeten komen. Bovendien moeten er nog gevolgen vastgesteld worden voor landen die op de zwarte lijst terechtkomen. Naar verwachting zal de lijst eind 2017 compleet zijn.

Zonnebrand en tandpasta onder het 6%-tarief

De Hoge Raad heeft in de maand november bepaald dat zonnebrandmiddelen met UVA/UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta’s geneesmiddelen zijn en dus onder het btw-tarief van 6% vallen. Deze uitspraak verschilt van de beslissingen van de Rechtbank Noord-Holland en het Hof Amsterdam. Deze laatsten vonden dat bovenstaande producten niet aan het aandieningscriterium voldeden; de Hoge Raad wel.

Om te bepalen wat de definitie van een geneesmiddel is voor de omzetbelasting, is door de wetgever aangesloten bij de Geneesmiddelenwet. Volgens deze wet wordt een product als geneesmiddel bestempeld als dit voldoet aan het aandienings- en/of toedieningscriterium. Bij het aandieningscriterium gaat het om de presentatie en bij het toedieningscriterium om de werking.

De Hoge Raad baseert zijn oordeel op de zaak Commissie/Duitsland, C-139/05 van het Europese Hof. Deze heeft bepaald dat het aandieningscriterium ruim uitgelegd moet worden en ook aan dit criterium wordt voldaan als een product als hebbende een therapeutische of profylactische (voorbehoedende) werking, wordt aangeduid of aanbevolen. Bij zonnebrandmiddelen met UVA/UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta’s is dit het geval, omdat consumenten de vermeldingen bij deze producten zullen opvatten als zijnde voorbehoedend voor respectievelijk verbranding en gaatjes. Nu aan dit criterium voldaan is, zullen deze producten als geneesmiddelen beschouwd worden en vallen zij dus onder het 6%-tarief.

Aanname belastingpakket 2017

17 november 2016 was een belangrijke dag voor het belastingpakket van 2017. Dit pakket is namelijk op deze datum aangenomen door de Tweede Kamer. De Kamer stemde hiermee in met het Belastingplan 2017, de Fiscale vereenvoudigingswet 2017, de Overige fiscale maatregelen 2017, het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, het wetsvoorstel Tijdelijk verlaagd tarief openbare laadpalen en het wetsvoorstel Uitwisseling inlichtingen over rulings.

Wel zijn er een aantal wijzigingen aangebracht. Onder andere omtrent het percentage van de energie-investeringsaftrek en de verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting. Bovendien zijn de behandeling en afhandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing, aangehouden.

Toename belasting- en premiedruk

In november heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend gemaakt dat de belasting- en premiedruk in Nederland in 2015 is toegenomen. Dit is voor het vierde jaar op rij het geval. De belasting- en premiedruk wordt berekend door de totale belasting- en premieontvangsten als percentage van het totale bbp te nemen. Aangezien de totale belasting- en premieontvangsten afgelopen jaar 255,8 miljard euro bedroegen, komt dit percentage op 37,8 procent van het totale bbp te liggen. Dit is vooralsnog onder het gemiddelde van de hele EU, dat op 39,8 procent ligt.

Meevaller in de najaarsnota

Elk jaar zendt de minister van Financiën, sinds november 2012 minister Jeroen Dijsselbloem, de najaarsnota toe aan de Eerste en Tweede Kamer. In deze nota staat een actualisatie van de begroting van het huidige belastingjaar. Dit jaar is deze nota op 25 november aan de Tweede Kamer aangeboden.

Uit de najaarsnota zijn hogere belasting- en premieontvangsten naar voren gekomen dan verwacht. Het gaat om een meevaller van 4,3 miljard euro. Deze extra inkomsten zijn voor bijna de helft toe te kennen aan een hogere opbrengst uit de vennootschapsbelasting, namelijk 2 miljard euro. De btw- en inkomstenbelasting vermeerderen dit met respectievelijk 1 en 1,2 miljard euro. De schenk- en erfbelasting leveren 100 miljoen euro meer op.

Uitstel wet DBA

Met de afschaffing van de VAR en de invoer van de Wet DBA kwamen er veel discussies los bij zowel politici als zzp’ers. Toch werd deze wet uiteindelijk goedgekeurd, maar nu blijkt dat er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de werking van de modelovereenkomsten. Daarnaast is de positie van de zzp’er verzwakt door de invoer van de nieuwe wet. Bedrijven huren namelijk minder zzp’ers in om opdrachten te vervullen, omdat zij vrezen voor naheffingen of boetes van de Belastingdienst. Werkgeversorganisatie VNO-NCW verklaart dat ruim 100.000 zzp’ers in onzekerheid verkeren door de Wet DBA.

Staatssecretaris Wiebes heeft dan ook besloten dat de Wet DBA in ieder geval uitgesteld wordt tot 2018. Dit houdt in dat de Belastingdienst gedurende deze periode geen naheffingen of boetes zal opleggen wanneer er ongewild fouten zijn gemaakt in de werking met de overeenkomsten. Wiebes heeft dus de nadruk gelegd op het feit dat ‘kwaadwillinden’ wel gestraft zullen worden wanneer zij onterecht als zelfstandige werkzaam zijn. In bijlage 4 bij de Tweede voortgangsrapportage Wet DBA omschrijft de staatssecretaris ‘kwaadwillend’ als volgt: “De opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).” Wij wachten in spanning op het vervolg!

Algemene Rekenkamer positief over handhavingsbeleid

Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de effecitiviteit van het handhavingsbeleid is naar voren gekomen dat de Belastingdienst op de goede weg is. De Belastingdienst heeft namelijk als doel om het de burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk te maken om verschuldigde belasting af te dragen met zo weinig mogelijk fouten. Voorbeelden van handhavingsinstrumenten bestaan uit dienstverlening, maar ook opsporing. Hiermee dient het gedrag van burgers en bedrijven beïnvloed te worden, zodat zij de fiscale regels uit zichzelf naleven.

Wel wordt de Belastingdienst geadviseerd om verder te werken aan de verbetering van de informatiepositie, zodat de relatie tussen kosten en baten overzichtelijk gemaakt kan worden. Dit heeft de Belastingdienst dan ook in het meerjarig verbeterprogramma, de Investeringsagenda genaamd, opgenomen.

 

Door: Mike Hagendoorn & Linda Wisse

Bronnen 

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/zonnebrand-en-tandpasta-toch-geneesmiddel-6.122452.lynkx

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/tweede-kamer-neemt-belastingpakket-2017-aan.122709.lynkx

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/zwarte-lijst-belastingparadijzen-in-zicht.122284.lynkx

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/uitgelicht-homepage/najaarsnota-2016-%E2%82%AC-4-3-miljard-meer-belasting-en.122952.lynkx

http://www.nu.nl/geldzaken/4354368/belastingdruk-in-nederland-gemiddelde-eu.html

http://www.rekenkamer.nl/Nieuws_overzicht/Werkprogramma/Lopend_onderzoek/2016/Verzoekonderzoek_Handhavingsbeleid_Belastingdienst

No Comments Yet

Comments are closed